Algemene Voorwaarden

Linnenspeciaalzaak valt onder Pierre Lommen – KVK: 71121455

Pierre Lommen is gevestigd in Nederland, Brugstraat 16, 6041 ER Roermond. Pierre Lommen staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond, nummer: 71121455 Ons BTW nummer is: NL001529224B96.

De algemene voorwaarden hebben betrekking op de volgende contract partijen:

U
Klant
Derden
Koper koper
Die op welke wijze dan ook de overeenkomst aangaat met Pierre Lommen.

 1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles wat wordt aangeboden door Pierre Lommen. Voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite: www.linnenspeciaalzaak.nl.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden en/of klanten niet door Pierre Lommen erkend.

1.4 Pierre Lommen garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 1. Levering 

2.1 Wij gaan pas over tot verzending van de door u bestelde artikelen na ontvangst van uw betaling, met uitzondering van bestellingen onder rembours.

2.2 Als u maatwerk bestelt, verzoeken wij u vriendelijk om zeker te zijn van de juiste maten/ kleuren. Wij  nemen geen maatwerk retour. Tenzij het een klacht betreft.

2.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.4 De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 6,95. Levering boven een bestelling van € 50,- is gratis binnen Nederland en België. Voor leveringen buiten Nederland en België worden de Post NL tarieven gehanteerd.

2.5 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Pierre Lommen bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.6 Aan de leveringsplicht van Pierre Lommen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Pierre Lommen geleverde zaken een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. U bent dan verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking staan of aan u ter hand worden gesteld. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor uw rekening en risico nadat Pierre Lommen u dit heeft medegedeeld. In dat geval bent u voor alle aanvullende kosten aansprakelijk.

2.7 Alle op de internetsite genoemde leveringstijden zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 1. Prijzen 

3.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

3.3 De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 6,95. Voor verzendkosten buiten Nederland hanteren wij de postNL prijzen. Bij een bestelling vanaf € 50,- binnen Nederland en België verzenden wij gratis.

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht 

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht de geleverde goederen (of een deel ervan) binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van de goederen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Pierre Lommen heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij Pierre Lommen via de klantenservice. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de koper uit de verpakking zijn gehaald, zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Pierre Lommen er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Dit geldt voor retourzendingen binnen Nederland en België. Voor retourzendingen buiten Nederland of België geldt dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Pierre Lommen biedt de mogelijkheid om 1 gratis retourlabel te voorzien. Artikelen die zijn afgeprijsd, kunnen niet gratis worden geretourneerd. De retourkosten zijn voor rekening van de koper. Het terugzenden van de geleverde zaken komt ten risico van de koper. Wegens hygiënische redenen nemen wij beddengoed (dekbedovertrekken, hoeslakens, moltons), dekbedden en hoofdkussens waarvan de verpakking verbroken is NIET retour.

 1. Gegevensbeheer 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij www.linnenspeciaalzaak.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Pierre Lommen houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Pierre Lommen respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsites en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Pierre Lommen maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Wilt u zich afmelden voor de mailinglijst dan kunt u dat aangeven via het contactformulier.

5.4 Indien u via de website akkoord gaat met het ontvangen van een nieuwsbrief dan bestaat de mogelijkheid om u op elk gewenst moment een e-mail te sturen. Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief dan kunt u dat aangeven via het contactformulier.

 1. Garantie 

6.1 Pierre Lommen garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Pierre Lommen ) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van Pierre Lommen. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde artikelen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Pierre Lommen schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.3 Indien klachten van de koper door Pierre Lommen gegrond worden bevonden, zal Pierre Lommen naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Pierre Lommen en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Pierre Lommen) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Pierre Lommen gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Pierre Lommen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.4 Pierre Lommen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.5 Deze garantie geldt niet indien:

 1. A) Zolang de koper jegens Pierre Lommen in gebreke is (bijvoorbeeld wanneer de koper het product onjuist gebruikt en/of gewassen heeft of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
 2. B) de koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
 3. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Pierre Lommen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 4. D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 5. Aanbiedingen 

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Pierre Lommen zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Pierre Lommen slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Pierre Lommen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Pierre Lommen kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien (schriftelijk overeengekomen).

 1. Overeenkomst 

8.1 Een overeenkomst tussen Pierre Lommen en een klant komt tot stand nadat een bestelling via het bestelsysteem door Pierre Lommen op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Pierre Lommen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 1. Afbeeldingen en specificaties 

9.1 De door ons gebruikte foto’s zijn ter illustratie. Deze foto’s zijn slechts bij benadering indicatief (de kleuren van de geleverde artikelen kunnen wat afwijken) en zijn geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Pierre Lommen verkoopt diverse natuurproducten. Het is mogelijk dat er wat kleine oneffenheden (of kleine kleurverschillen) in de stoffen worden aangetroffen als gevolg van bijvoorbeeld vlasstructuur.

9.2 Afbeeldingen en teksten op www.linnenspeciaalzaak.nl mogen niet gekopieerd en gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

 1. Overmacht 

10.1 Pierre Lommen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Pierre Lommen alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Pierre Lommen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Pierre Lommen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Pierre Lommen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Aansprakelijkheid 

11.1 Pierre Lommen is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten (gebruikersfouten). Lees voor het gebruik de wasvoorschriften op de verpakking.

 1. Eigendomsvoorbehoud 

12.1 Eigendom van alle door Pierre Lommen aan de koper verkochte en geleverde zaken blijft bij Pierre Lommen zolang de koper de vorderingen van Pierre Lommen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de koper de vorderingen van Pierre Lommen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Pierre Lommen geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Pierre Lommen of een door Pierre Lommen aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Pierre Lommen haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Pierre Lommen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Pierre Lommen.

 1. Betaling

De bestelling via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

 • IDEAL
 • PayPal
 • VISA
 • Mastercard
 • Vooraf overmaken

Na een door u geplaatste bestelling ontvangt u direct een e-mail ter bevestiging. Daarin vermelden wij de totale kosten inclusief verzendkosten. Zodra uw bestelling verzonden wordt, zenden wij u nogmaals een e-mail. In deze laatste mail vindt u ook een track & trace code van de vervoersdienst, zodat u zelf kunt nagaan wanneer u uw bestelling ontvangt.

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met uitzondering van rembourszendingen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00